top of page

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

§ 2.

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Obsługa hotelu uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3.

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 07:00 do 22:00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 4.

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

1/ warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

2/ bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

3/ profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu

4/ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

5/ sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości- zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5.

Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1/ udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

2/ budzenie o oznaczonej godzinie,

3/ przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu

4/przechowanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§ 6.

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7.

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3. Na terenie hotelu, poza miejscami wyznaczonymi, obowiazuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

§ 8.

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 9.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące

§ 10.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa

§ 11.

1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).

2. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa

3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

4. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.

5 Do opłaty za rozmowy telefoniczne doliczana jest marża hotelowa

§ 12.

Zakaz palenia tytoniu w pokojach. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.

bottom of page